چراگربه های کوچک پنهان میشوند؟

آیابچه گربه ای برای خودخریده اید وازشماپنهان میبشود؟آیاگربه ی کوچک خیابانی که به منزل خودآورده اید ازجلوچشمانتان فرارمیکند؟براستی علت این رفتارگربه های کوچک پیست؟
اگرگربه ی کوچکی رابه تازگی خریداری کرده اید وقصدنگهداری آنرادارید یافرقی ندارد گربه ی کوچکی راازخیابان برای نگهداری به خانه آورده اید ولی ازشماپنهان میشوند این به همان علت رفتاری گربه ها وقضیه ی عادت پذیری آنهامربوط میشود.وقتی شما گربه پرشین طوسی راازیک محیط به محیط جدیدمنتقل میکنیدچون این محیط برایش آشنا نیست احساس ترس میکندواکثرابه گوشه ای میرودوخودراپنهان میکند.این اتفاق درگربه های خیابانی بیشتررخ میدهدزیراشماگربه راازیک محیط کاملابازبه محیط بسته ی خانه آورده اید.بایدبگوییم این عمل گربه هاتازمانی که برایشان محیط جدیدعادی نشودواحساس امنیت نکنندادامه خواهدداشت.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران