ویژگی های گربه ی وحشی چیست؟

آیاتابه حال به این فکرکرده ایدکه چرا به برخی ازگربه سانان لقب وحشی داده اند؟آیامیدایندویژگی های منحصربه فردی که آنهاراازگربه های اهلی جداکرده است چیست؟
این که به برخی ازحیوانات لقب وحشی میدهند به این معناست که آنهادارای خلق وخوی وحشی وحمله جویانه هستند وعلاقه ی بسیارزیادی به شکاروپرخاشگری دارند.شایدویژگی منحصربه فردی که آنهاراازاهلی هاجدامیکندنوع غذایشان باشدکه به شدت گوشتخوارهستنددرحالی که در گربه پرشین طوسی این کمتردیده میشود.البته گربه ی اهلی علاقه به گوشت داردامااگرهم نباشدازغذاهای دیگری که انسانهابرایشان درست میکننداستفاده میکنند.گربه های وحشی علاقه ی بسیارزیادی به شکاروآزادی دارند.بسیارسبک وماهرودارای سرعتی بالاهستند.بیشتردرغرب آسیاوقسمت هایی ازاروپاوآفریقازندگی میکنندو به عقیده ی بسیاری ازمحققان نیای گربه های اهلی هستند.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران