مفهوم میو میو کردن گربه چیست؟

اگرازگربه خانگی استفاده میکنیدیا حتی گربه ی خیابانی، بارها پدیده ی میو میو کردن گربه هارادیده اید.آیاتولید این صدای مفهومی خاص دارد؟آیاهمیشه این صداراتولیدمیکنند؟رازاین صداچیست؟
تحقیقات نشان داده است که گربه پرشین طوسی طیف وسیعی ازصداهاراازخودتولیدمی کنند. هرکدام ازاین صداهامفهومی خاص رادارد. آنهادرزمان کودکی برای ارتباط بامادرخویش میو میو میکنند.اماوقتی که بزرگ شدنددیگرمیو میو نمیکنند وصداهای دیگری راازخودبروزمیدهند.گربه ها بعدازجدایی ازمادرشان انسانهارادرجایگاه مادرخودمیبینند ووقتی احتیاج به چیزی دارندبرای آنهامیو میو می کنند.دراین هنگام به آنهاتوجه کنیدتابفهمیدکه آنهابه چه چیزی نیازدارندودلیل تولیداین صدایشان چیست؟

سگ جیبی بسیار زیبا و خوشگل بوده که رنگ سفید آن بسیار بین طرفداران محبوب است و به دلیل کوچک بودن برای منازل آپارتمانی بسیار مناسب می باشد.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران