قوانین رفتاری درنگهداری ازگربه

آیادرخانه ی خوداز گربه پرشین طوسی نگهداری میکنید؟آیا تربیت گربه ی خودبرایتان مهم است؟ایامی دانید قوانین رفتاری که باید درمقابل گربه ی خودانجام دهید کدامند؟
اگردرخانه ی خودگربه دارید وتربیت گربه برایتان مهم است خواندن این مقاله رابه شماتوصیه میکنیم.دربرابرگربه ها بایدکارهایی راانجام ندهیم تاتربیت صحیح وخارج ازخشونتی رابه آنها یادبدهیم.اگرقصدبازی کردن باگربه ی خودراداریدهیچگاه این کاررابادست وپای خودانجام ندهید چون این کاربرای گربه عادت می شودوزمانهایی که شما میل به بازی بااوندارید ممکن است به سمت دست شماحمله کندوبه شما آسیب برساند.حتی اگراسباب بازی که توسط دست شماحرکت میکندوجزئی ازدست شمااست راداریدآن راازگربه ی خوددورکنید.ازگربه ی خوددرهیچ حالی فرارنکنید این یک عمل ناخوشایند برای گربه هااست وموجب عصبی شدن آنهامی شود.اگرگربه ی شماکاری رادرست انجام ندادیاازدستش عصبی شدیدهرگزاوراتنبیه نکنیدزیرااین عمل باعث ترسیدن او ازشمامیشودوحتی دربسیاری ازمواقع باعث بروزخشونت ولجبازی درآنهامیگردد.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران