علت غلت زدن گربه برپشت

اگر گربه خانگی داریدحتما متوجه غلت زدن برپشت خود شده اید.اما آیا میدانید علت اینکار چیست؟آیا اینکار مفهومی خاص رابه شما میرساند؟
بسیاری ازما هنگامی که در روبروی گربه ی اهلی وخانگی خود مینشینیم متوجه غلت زدن آنها به پشت میشویم.این کار می تواند بدلایل مختلفی صورت بگیرد.اگر گربه پرشین طوسی درمقابل شما این کار را می کندیعنی اینکه اوبه شمااعتماد کامل داردومطمئن است که شما هیچگونه آسیبی به او نمی رسانید.امادر گربه های ماده بیشتر حالت خودنمایی وعشوه وناز کردن رادارد.گاهی هم فقط جنبه بازی کردن وسرگرمی برایشان داردو خارج ازمعنی ومفهومی خاص است ولی دربیشتراوقات گربه هابرای نازکردن وجلب توجه شما یاگربه ی جنس مخالف خوداین کارراانجام میدهند.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران