علت درگیری گربه هاباهم

شایدبرای شماهم اتفاق افتاده باشدکه ببینید دوگربه باهم درگیرشده اندوحالت هجومی یاحالت تدافعی به خودگرفته اند.آیامیدایندعلت درگیری گربه پرشین طوسی چیست؟
دربسیاری ازمواقع گربه ها وقتی بهم میرسند باهم درگیرمیشوند.معمولا گربه های ماده اگر دارای بچه باشندبه حالت تدافعی ودربسیاری ازمواقع به حالت هجومی وپرخاش درمی آیندکه این عمل کاملا واضح است که برای حفظ بچه هایشان صورت میگیرد.اما درگربه های نر که هجومی تر هستند معمولابرای دورکردن خطر ازخودوافزایش قلمروخودبه حالت پرخاش درمی آیند. بیشترمواقع پرخاش ودرگیری گربه ها به صورت چنگ زدن برگوش گربه ی مقابل یاچنگ زدن به صورت گربه ی مقابل رخ میدهد که دردرگیری هرگربه ای چنگ بیشتری بخورد خودبه خود ازمحل دورمیشود.

اسب پا کوتاه سفید یکی از گونه های مختلف نژادی اسب می باشد که جزء اسبهای مینیاتوری محسوب می شود، این اسب که با نام اسب عروسکی نیز شناخته می شود به خاطر ظاهر زیبایی که دارد بسیار دوست داشتنی و جذاب است.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران