علت حمله ی گربه خانگی به پای شما

آیادرخانه ی خودازگربه نگهداری میکنید؟آیاتابه حال گربه به سمت پای شماحمله کرده است؟آیادرباره ی علت این حمله چیزی میدانید؟آیابایدازاین نوع رفتارگربه ترسید؟
برای آن دسته ازکسانی که گربه پرشین طوسی درمحل خودنگهداری میکنندشایداین موضوع رخ داده باشد.ازاین حرکت گربه هانترسید.درواقع آنهااصلاقصدصدمه زدن به شماراندارندووقتی حوصله اشان سرمیرودومیخواهند سرگرم بشونداین کاررامعمولا انجام میدهند. علت این واکنش به ذات طبیعی گربه ها وعلاقه ی وافر آنها برای حمله وشکارکردن است که بیشتر با این کارمیخواهند به نحوی سرخودراگرم وشما رادعوت به بازی خودکنند.امااگر ازاین کار گربه ی خودآزرده میشوید بایداین حیوان راسرگرم کنید مثلا گربه ی دیگری رادرکنارش قراردهیدتابااو بازی کند.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران