رابطه ی جنسیت وطول عمرگربه

آیابه دنبال خرید گربه پرشین طوسی هستید؟ آیادرمورداینکه گربه ی نربخرید یاگربه ی ماده وسواس دارید؟ آیابه راستی رابطه ای بین جنسیت یک گربه وطول عمراین حیوان وجوددارد؟
بسیاری ازافرادی که بدنبال خریدگربه هستندروی مسئله ی طول عمرگربه نیزحساسیت نشان می دهند.دربسیاری ازتحقیقات آمده است که گربه های نرعمربیشتری نسبت به گونه ی ماده ی خود میکنند.این امربراساس تجربه ثابت شده است ویک حقیقت است.گربه های ماده بدلیل زایمان وبچه داری عمرکمتری دارند.این گربه هاحتی اگر دربهترین شرایط هم باشند نسبت به گربه های نرعمرشان کمتراست.شاید خیلی ها الان بگویند اززایمان گربه ی ماده اگرجلوگیری کنیم پس شایدعمرش زیادشود؟شاید این مسئله عمرحیوان رازیادکندامابایددانست بازهم گربه ی نر درهرحالتی ازگربه ی ماده عمربیشتری میکند.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران