خطرانقراض گربه های شنی

آیاازگربه ی شنی اطلاعی دارید؟ آیامیدانیدکه غذای اصلی گربه های شنی چیست؟ چرا خطرانقراض به شدت گربه پرشین طوسی  راتهدیدمیکند؟ شکارچی این گونه ازگربه هاچه کسانی اند؟
گربه های شنی به گربه هایی گفته میشود که دربیابان ها زندگی میکنند ودارای سری پهن وگوشهایی بزرگ که فاصله ی آنهاباهم زیاد است میگویند.تحقیقات زیادی نمیتوان درباره ی آنهاانجام دادزیراآنهابیشترشبانه فعالیت میکنند وهمین امرتحقیق درباره ی آنهاراسخت کرده است.غذای اصلی این گربه ها موش های صحرایی وپرندگان وگاهی حتی مارها هستند.اما خطرانقراض آنهارابسیارتهدیدمیکند علت آن شرایط نامساعدزندگیشان ودست بردن انسانهادراکوسیستم طبیعی میباشد.دربین این گربه ها بیمارهایی هم شایع است که دلیلی دیگربرای نابودی آنهاشده است.شکارچی این گربه ها مارهای سمی، سگ سانان، وپرندگان غول پیکرند.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران