جلوگیری از خشونت رفتاری گربه دربازی

آیا درکنارخودبچه گربه دارید؟آیادوست نداریدکه گربه ی خود رفتارهای خشونت آمیزدربازی ارائه دهد؟آیامیتوان باراهکارهایی خشونت گربه هاراکم کردوکنترل کرد؟
اگرصاحب بچه گربه هستید مسلما این رامیدانید که گربه های کوچک همواره درپی شیطنت وبازی هستندودرهنگام بازی اگر وسیله ای برای سرگرمیشان فراهم نکنید ممکن است رفتارهای خشونت آمیزی ازخودبروزدهند.درواقع اگرمیخواهید این رفتارها رادرآنها بکاهید بهتراست برای آنها چنداسباب بازی که گربه ها به آن علاقه دارندراتهیه کنید تا با آنهاسرگرم شوند.وسایلی مثل توپ یاموش پلاستیکی یاهروسیله ی حرکتی دیگری که گربه را تحریک به دنبال کردن آن کند.این امرسبب میشود گربه پرشین طوسی سرگرم ذات طبیعی خودیعنی شکاراسباب بازی خودبشود وزمانش سپری شود وکلافه نشودوازحمله کردن به وسایل خانه یا وسایل نامربوط جلوگیری کند.

اسب پا کوتاه سفید یکی از گونه های مختلف نژادی اسب می باشد که جزء اسبهای مینیاتوری محسوب می شود، این اسب که با نام اسب عروسکی نیز شناخته می شود به خاطر ظاهر زیبایی که دارد بسیار دوست داشتنی و جذاب است.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران