بهداشت در ناخن گربه ها

آیابیماری هاومشکلات ناخن وپنجه ی یک گربه رامیدانید؟آیارعایت بهداشت درناخن وپنجه ی گربه پرشین طوسی ضروری است؟چگونه ناخن گربه راکوتاه کنیم؟
وقتی قرارباشدگربه باشمازندگی کندبایدبه بهداشت آن توجه خاص داشت.عدم رعایت بهداشت مشکلات بسیاری رابه همراه می آورد. دراین جا به مشکلات بهداشتی درناخن های گربه ها میپردازیم. اگرناخن گربه ی شمابیش ازحدبلندشودممکن است دارای شکستگی گردد که این باعث خونریزی، دردشدید، دربرخی مواقع لنگ شدن گربه شود.اگررشدناخن بالاباشدممکن است باعث پیچ خوردن وفرو رفتن آن درگوشت بدن حیوان شود.به علاوه ی اینها ممکن است بیماری های عفونی رادرپی داشته باشد.ازدیگرعواقب بلندبودن ناخن ایجادخراش هایی روی دست صاحبانشان است. حتمابرای جلوگیری ازاین کارناخنگیرهای مخصوص راازدامپزشک ها خریداری کرده گربه رابه پهلو بخوابانید وقسمت های شفاف ناخن گربه رابه آرامی کوتاه کنید.

اسب پا کوتاه سفید از هوش بالایی برخوردار است و به همین دلیل می توان به راحتی آنها را اهلی کرد و در صورتی که توسط مربیان حرفه ای آموزش داده شوند می توانند کارهای بسیار جالبی یاد بگیرند و بیش از پیش خود را در دل صاحب خود جا کنند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران