باگربه ی پالاس آشنابشوید

آیاازویژگی های ظاهری گربه ی پالاس اطلاع دارید؟این گربه جزوکدام دسته ازگربه هااست؟دراین مطلب ماخصوصیات گربه ی پالاس رامیگوییم تاشماباآن آشنابشوید.
آیامیدانیدنام این گربه ازکجاآمده است ؟آیاازویژگی های ظاهری گربه ی پالاس اطلاع دارید؟این گربه جزوکدام دسته ازگربه هااست؟دراین مطلب ماخصوصیات گربه ی پالاس رامیگوییم تاشماباآن آشنابشوید. گربه پرشین طوسی جزوگروه گربه های وحشی است.درواقع اولین باردرسال هزاروهفتصدوهفتادوهفتم محققی بنام پیترسایمون پالاس این گونه رایافت کرد ازاین رونام پالاس برروی آنهاگزاشته شده است.طول بدن این گربه هابین چهل و شش تا شصت وپنج سانتی متراست ودارای وزنی بصورت میانگین سه کیلو هستند.رنگ آنهااغلب خاکستری میباشد.برروی بدن وپیشانی آنهاطرح هایی نقش بسته است.دارای فکی کوچک هستندودارای دندانهای نیش بسیاربلندهستند.این گربه هااغلب درمناطق مرکزی قاره ی آسیاوجود دارند.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران