اولین گربه های اهلی مربوط به کجا هستند

آیاگربه ها ازابتدا اهلی بوده اند؟ آیامیدانیداولین گربه های اهلی متعلق به کدام منطقه وکجاهستند؟ برای کدام دسته ازگربه ها میتوانیم کلمه ی اهلی رابکارببریم؟
آیاگربه ها ازابتدا اهلی بوده اند؟آیامیدانیداولین گربه های اهلی متعلق به کدام منطقه وکجاهستند؟برای کدام دسته ازگربه ها میتوانیم کلمه ی اهلی رابکارببریم؟اینکه بگوییم گربه ها ازاول اهلی بوده اندیاخیر بسته به نژادآنها دارد.ولی درطبع اصلیشان درابتداهیچ گربه ای اهلی نیست.برای مدت زیادی همه ی مردم گمان میبردندکه اولین نسل گربه های اهلی مربوط به مصرمیباشد.منطقه ای که گربه درآنجا بسیارمقدس به شمارمیرفت.اماهنگامی که محققان بقایای یک گربه رادرخانه ی مسکونی یک انسان درقبرس یافتند نظرها عوض شد ومیگوینداولین گربه های اهلی دراین منطقه بوده اند زیراتمدن دراین مناطق حدودنه هزارسال پیشتز ازمصر بوجودآمده است.درکل به گربه پرشین طوسی که درکنار انسان ها ودرمحیط پیرامون آنها زندگی میکنند، اهلی میگویند.

اسب پا کوتاه سفید یکی از گونه های مختلف نژادی اسب می باشد که جزء اسبهای مینیاتوری محسوب می شود، این اسب که با نام اسب عروسکی نیز شناخته می شود به خاطر ظاهر زیبایی که دارد بسیار دوست داشتنی و جذاب است.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران