آیاگربه های نر لج بازند؟

بسیاری ازمردم خریدگربه ی نر رابرماده ترجیح می دهند.اماباید بدانیدگربه های نررفتارنامشخصی دارندوحرف گوش کن نیستند.آیااین به این معناست که گربه های نرلجبازند؟
اگرازآن دسته ازافرادهستیدکه عاشق گربه پرشین طوسی هستیدبایدبدانیدگربه های نر گاهی اوقات رفتارهایی راازخودبروزمی دهندکه نشان میدهدبه حرف شماگوش نمیکنند درواقع باید بگوییم گربه های نربسیارلجبازندوکارموردعلاقه خودراانجام می دهند.دربسیاری ازمواقع آنهاخانه رانیزترک میکنندوبه محیط بیرون می روند.این امرمی تواند بخاطر برقراری رابطه باگربه ی ماده، شکاروحتی یک تفریح ساده باشد.اگرگربه ی نرراانتخاب میکنیدبایدبااین موضوع کناربیاییدکه ساعاتی ازروزگربه بیرون میرود.اما این به معنی آن نیست که گربه دیگربه محل خودبرنگردد.گربه های نرمعمولا پس ازاتمام کارخود به محل اولشان برمیگردندمگر اینکه دربیرون برایشان اتفاقی رخ داده باشد.ازرفتارهای بد دیگرگربه های نر این است که آنهاادرارخودرادور خانه ی خودمیپاشندکه بصورت عادی یابرای جلب توجه گربه های ماده است.

اسب پا کوتاه سفید یکی از گونه های مختلف نژادی اسب می باشد که جزء اسبهای مینیاتوری محسوب می شود، این اسب که با نام اسب عروسکی نیز شناخته می شود به خاطر ظاهر زیبایی که دارد بسیار دوست داشتنی و جذاب است.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران