آیاگربه جنگلی رامیشناسید؟

آیاتابه حال میدانستیدکه گربه های جنگلی هم وجود دارند؟آیارفتارهای آنهارامیشناسید؟آیااین گربه ها درایران ومناطق ایران هم هستند؟غذای آنهاازکجاتامین می شود؟
گربه های جنگلی نوع دیگری ازگربه های وحشی هستند.اما ازآنهابزرگترند.طول بدن آنهاتقریباحدودهفتادوپنج سانتی مترمی باشد وطول دم آنهاتقریبایک سوم طول بدنشان است.گوشهایی نسبتادرازوبزرگ دارند.موهای قسمت انتهایی بدنشان بلنداست.رنگ آنهامعمولا قهوه ای ومتمایل به سرخ است.این گربه هامعمولادربوته زارها زندگی میکنندوروزها کم پیداهستندوبیشترشبها به فعالیت میپردازند.بسیارمحتاط وبی صدادرشکارعمل میکنند.دارای حس بویایی وبینایی وشنوایی قوی هستندوخوراک آنهامعمولاپستانداران وپرندگان میباشد.جالب اینجاست که بدانید این نوع گربه پرشین طوسی درایران هم درمناطق جنوب شیراز، گرگان، مازندران، گیلان، وسیستان وجوددارند.

اسب پا کوتاه سفید یکی از نژادهای محبوب اسب میان دوستداران این حیوان اسب پاکوتاه است که به اسب پونی معروف است، اسب پونی جزء زیباترین اسبها در جهان می باشد.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران