آیاگربه بچه خودرارهامیکند؟

آیاتابه حال گربه ای که زایمان کرده باشد راازنزدیک دیده اید؟آیاتابه حال متوجه بچه گربه هایی که مادرندارندشده اید؟آیاواقعا گربه ها بچه خودرارهامی کنند؟
اگر گربه پرشین طوسی ماده ندارید، احتمالا گربه ای که زایمان کرده باشد راخیلی کم ازنزدیک دیده اید.اماشاید بسیار، بچه گربه دیده ایدکه مادرآنها درکنارشان حضورندارد.بایدبه شمابگوییم گربه های ماده عملا خیلی دلسوزومهربان هستند ومعمولافرزندان خودرارهانمیکنند.این امرمخصوصا درابتدای زایمان محال به نظرمیرسدبطوری که حدود بیست روز اول که اززایمان حیوان میگذرداین حیوان به ندرت محل خودراترک میکند.اگربچه گربه هارابدون مادردیدید به آنهادست نزنید وآنهاراجابه جانکنید، زیرامادر باتوجه به بو مکان خودراپیدامیکندواگرشمامکان آنهاراتغییردادید، مادر آنها بچه های خودراگم میکند.معمولا دراینجورمواقع گربه ی مادربه محل برمیگرددوامکان دارد که رفته باشدتاغذایی برای خودتهیه کندیامکانی بهتر راپیداکندکه فرزندان خودرابه آنجاببردتااحساس ایمنی بهتری کند.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران