آیاباگربه ی رگدال آشناهستید؟

اگر ازآن دسته ازافرادی هستیدکه به گربه ها علاقه ی زیادی داریدآیاتا به حال اسم گربه ی رگدال راشنیده اید؟آیابارفتارها این گربه آشناهستید؟آیامیدانیداین گربه به چه چیزی شهرت دارد؟
مسلمااگرازدسته افرادی هستیدکه گربه های ملوس وپرمو را دوست داریدبایدبگوییم گربه ی رگدال یکی ازبهترین آنهاست.این گربه که جزو گربه های اهلی میباشد، دارای چشمانی آبی رنگ است که برزیبایی این گربه افزوده است.این گربه که جثه ی نسبتابزرگی دارد بسیارپشمالو بوده وبیشترمردم آن رابخاطرزیباییش به گربه ی عروسکی میشناسند.این گربه ممکن است چهارسال طول بکشد تاکاملا رشدکند.امااین گربه برعکس بسیاری ازگربه ها رفتاری بسیارآرام داردوزیادفعال نیست.البته بچه های این گربه ممکن است پرجنب وجوش باشند.امااگربدنبال بازی زیادباگربه ها هستید این گربه فعالیت بالایی نداردوتنبل است.اماشهرت گربه پرشین طوسی عموما بخاطر همان آرام بودن وسکوتی است که دارد.این گربه هاحتی باپوشیدن لباس مشکلی ندارند وحتی این کاررادوست دارند.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران