آموزش دست دادن گربه به شما

آیادوست داریدازگربه ی خودجلودوستانتان تعریف کنید؟آیادوست داریدبه اورفتارهایی انسانی، مانند دست دادن به شما، آموزش دهید؟آیاازنحوه ی آموزش اطلاعی دارید؟
اگرآن دسته ازافرادی هستیدکه بسیارگربه وحرکات آن برایتان مهم است ودوست داریدرفتارهایش رابه دوستانتان نشان دهیدبایدگربه ی خودراعادت به این کارهابدهید.ازآموزشهای جذاب دست دادن گربه پرشین طوسی به شما است.برای این کاربایداوراعادت بدهیدچون گربه ها به کارهایی که عادت کرده باشندعلاقه دارندوباکمال میل آنهاراانجام میدهند.برای این کارابتدا دردستانتان مقداری غذاقراردهیدودستتان راجلو چشمان گربه بیاوریدوکمی حالت گودی به دستتان بدهیدتاگربه مجبورباشدبادستان خودغذاراازدستتان بکشدوبردارد.هنگامی که غذارانزدیک گربه کردیدازعبارتی مثل دست بده استفاده کنیدوزمانی که گربه دستش رابرای برداشتن غذادردستتان گذاشت اورانوازش وتشویق کنید این عمل راچندروز وباگفتن جمله ی یکسان دست بده انجام دهید.خواهیددیدکه بعدازچندمدت حتی اگردردست شماغذاهم نباشدوقتی دستتان رابه سمت گربه میبریدوعبارت دست بده رامیگویید اودست خودرادردستان شماقرارمیدهد و انگاربه شما دست میدهد زیرا این کاروحرف شمابرای آن حیوان عادت شده است.

اسب پا کوتاه سفید یکی از نژادهای محبوب اسب میان دوستداران این حیوان اسب پاکوتاه است که به اسب پونی معروف است، اسب پونی جزء زیباترین اسبها در جهان می باشد.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران